Obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky My Ski School s.r.o., se sídlem Myslbekova
1595, Hořice, 508 01, identifikační číslo: 057 56 073, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod sp.zn. C
38723 (dále jen „MySkiSchool“) pro poskytování tělovýchovných a sportovních
služeb v oblasti snowboardingu, instruktor lyžování či jiných níže definovaných
aktivit (dále jen „VOP“).

1. Základní ustanovení
2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi MySkiSchool a osobou
(dále jen „účastník“), která má zájem o výuku či účast v níže definovaných
aktivitách, související s jeho účastí v dané aktivitě, nebo se smlouvou o aktivitě
uzavřenou mezi účastníkem a MySkiSchool.
3. Pro účely těchto VOP se aktivitou rozumí jakákoliv sportovní aktivita, výuka, kurz,
teambuildingová akce či jiná činnost vztahující se k využití volného času
účastníků, nabízená či organizovaná MySkiSchool (dále jen „aktivita“).
4. Všechna ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené
mezi MySkiSchool a účastníkem, na základě které se MySkiSchool zavazuje
poskytnout služby týkající se aktivity či zprostředkování účasti na zvolené aktivitě
– (dále jen „smlouva o aktivitě“).
5. Objednávka aktivity, ve které by účastník přímo či nepřímo vylučoval znění těchto
VOP, nebude akceptována. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí veškerých
smluv o aktivitě bez ohledu na formu uzavření (písemnou, ústní, webový
formulář, e-mail). Účastník je na tuto skutečnost při uzavírání smlouvy o aktivitě

upozorněn (v textu smlouvy, na vydané účtence za uhrazenou aktivitu,
vyvěšením na viditelném místě v provozovně MySkiSchool, apod.).
6. Práva a povinnosti týkající se smlouvy o aktivitě jsou dány zejména těmito VOP.
Práva a povinnosti lze sjednat odchylně od ustanovení těchto VOP pouze v
případě, jsou-li výslovně zmíněna ve smlouvě o aktivitě.  Odchylná ujednání ve
smlouvě o aktivitě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
7. Právní vztah mezi MySkiSchool a účastníkem se dále řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
8. Znění VOP může být ze strany MySkiSchool libovolně obměňováno či
doplňováno, aniž by byla dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění VOP.
9. Účastník uzavřením smlouvy o aktivitě stvrzuje, že je mu znám jeho zdravotní
stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani zčásti nebrání v účasti na jím zvolené
aktivitě.
10. Účastník registrací, rezervací/koupí konkrétní aktivity prostřednictvím webového
rozhraní https://www.myskischool.eu/ (dále jen „webová stránka“), podpisem
smlouvy o aktivitě, nebo uhrazením vybrané aktivity na pobočce MySkiSchool
potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení
před uzavřením smlouvy, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v
době registrace.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy
MySkiSchool sděluje, že:

1. Za uzavření smlouvy na dálku přes webové stránky si MySkiSchool neúčtuje
žádné poplatky; náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní

sazby a účastník může být povinen uhradit je (např. náklady na internetové
připojení či telefonní hovory) poskytovateli svého internetového či telefonického
připojení;
2. Při uzavření smlouvy o aktivitě na dálku a zároveň je-li účastník spotřebitel, má
právo odstoupit od smlouvy o aktivitě do 14 dnů od uzavření smlouvy za
předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti
na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu anebo dojde-li k zahájení
aktivit, nemá účastník právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že
se jedná o smlouvu na využití volného času účastníka, které jsou poskytovány v
určeném termínu (viz. § 1837 Občanského zákoníku).
3. Ceny aktivit jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH a veškerých
poplatků stanovených zákonem;
4. MySkiSchool není ve vztahu k účastníkům vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
5. Pro případné stížnosti je k dispozici e-mail info@ski-school.cz.

3. Uzavření smlouvy
1. Smlouva o aktivitě je uzavírána mezi MySkiSchool a účastníkem písemně či
ústně na pobočkách MySkiSchool nebo prostřednictvím objednacího formuláře
na webové stránce. (je zde také možnost objednávky pro třetí osobu formou
dárkového certifikátu). Součástí každé uzavřené smlouvy o aktivitě jsou i tyto
VOP.
2. Prostřednictvím webového rozhraní MySkiSchool uzavírá účastník smlouvu o
aktivitě následovně: výběr požadované aktivity, vyplnění požadovaných údajů,
potvrzení závaznosti VOP a odeslání objednávky. S odesláním vyplněných

náležitostí si je účastník vědom povinnosti uhrazení ceny za aktivitu a také faktu,
že účast na aktivitě je možná až po plném uhrazení její ceny. Objednávka je po
doručení potvrzení (akceptace) od MySkiSchool účastníkem neodvolatelná.
3. Smlouva o aktivitě uzavřena mimo pobočku MySkiSchool, je brána za uzavřenou
v momentě akceptace objednávky ze strany MySkiSchool a při zpětném
potvrzení účastníkovi (e-mailem) jejího přijetí. V případě vyčerpání kapacit, či z
jiných závažných důvodů je MySkiSchool oprávněna objednávku odmítnout.
Pokud mezi tím došlo i k uhrazení ceny aktivity, je MySkiSchool povinna vrátit
celý finanční obnos účastníkovi, a to do 7 dnů od odmítnutí objednávky.
4. Doba konání aktivity je sjednána mezi smluvními stranami telefonicky či e-mailem
po uhrazení plné částky aktivity účastníkem. V případě dárkového certifikátu je
rezervaci doby konání možné provést nejpozději do data uvedeného v certifikátu,
v ostatních případech nejpozději do půl roku od uzavření smlouvy o aktivitě.
Pokud v této lhůtě účastník neprovede rezervaci data konání, platí, že se
účastník aktivity vzdává bez nároku na náhradu.
5. Pokud není místo předem uvedeno v nabídce dané aktivity, či není dáno
účastníkovi na výběr z více míst, pak místo konání aktivity určuje MySkiSchool.
6. Doprava na místo konání v rámci aktivit není zajištěna prostřednictvím
MySkiSchool stejně jako ubytování po dobu jejich konání. Společně
s objednávkou je účastníkovi poskytnuta možnost prostřednictvím MySkiSchool si
spolu s objednávkou aktivity objednat a uhradit i aktuálně nabízené ubytování,
které není neposkytováno MySkiSchool. Finanční obnos obdržený od účastníka
MySkiSchool předá majiteli ubytovacího zařízení spolu s vytvořenou rezervací
ubytování pro daného účastníka. Z částky obdržené od účastníka na ubytování je
MySkiSchool oprávněna ponechat si manipulační poplatek za zprostředkování

ubytování. Odpovědnost za kvalitu či jiné aspekty ubytování je plně v kompetenci
ubytovacího zařízení.
7. Nabídka aktivit uveřejněná na webových stránkách či v dalších propagačních
materiálech MySkiSchool není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až
řádně vyplněná objednávka účastníka.

4. Obecná pravidla konání aktivit
1. Místo konání, či jiné podmínky konání aktivity můžou být změněny (za
předpokladu zachování základních parametrů aktivity). O této změně je
MySkiSchool povinna účastníka bezodkladně informovat prostřednictvím e-mailu
či jinou vhodnou formou.
2. Ze závažných důvodů (například kvůli špatným povětrnostním podmínkám,
událostem vyšší moci jako je: vznik ohniska nákazy nebezpečnou chorobou;
živelné pohromy; vyhlášení ochranného nebo zakázaného pásma pro vstup osob;
rozumově nepředvídané technické selhání, apod.) může MySkiSchool zrušit
konání aktivity a je-li to možné nabídnout účastníkům nový termín jejího konání.
O této změně je povinen účastníka bezodkladně informovat prostřednictvím e-
mailu či telefonicky. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit aktivity v
žádném navrhovaném náhradním termínu, či termín aktivity pro svůj charakter
není možné posunout, má účastník nárok na vrácení již zaplacené částky za
aktivitu (či ceny nevyčerpané části, dojde-li ke zrušení až po zahájení aktivity).
MySkiSchool není odpovědna za škody či dodatečné náklady účastníka vzniklé v
důsledku tohoto postupu.

3. U aktivit, které technicky není možné rozdělit na více časových úseků, lze je tedy
absolvovat pouze jako celek, je brána účast v rozsahu minimálně 60 % jako
dokonaná.
4. V případě nedostavení se účastníka na rezervovanou aktivitu, ztrácí účastník
právo na účast na aktivitě v náhradním termínu, na vrácení ceny (popř. její
poměrné části), ani na jinou náhradu. Zaplacená cena kryje již vzniklé náklady
MySkiSchool s přípravou účasti účastníka na aktivitě a ostatní související
náklady.
5. V případě zdravotního omezení či absence instruktora z jiného závažného
důvodu, může MySkiSchool nahradit instruktora jiným instruktorem se stejnou či
obdobnou kvalifikací.

5. Platební podmínky
1. Cena aktivity musí být vždy uhrazena před jejím konáním, přičemž forma úhrady
je zvolena při objednávce aktivity.
2. Ceny aktivit se řídí ceníkem MySkiSchool, který je uveřejněn na webových
stránkách MySkiSchool. Cena dohodnutá ve smlouvě o aktivitě je vždy závazná.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. MySkiSchool je oprávněna měnit ceník, tato
změna se však netýká již uzavřených smluv.
3. V ceně aktivit není zahrnuta cena za doručení dárkového certifikátu. Výše
příplatku za poštovné je uvedena při vyplňování objednávky. Dárkový certifikát je
platný při plném uhrazení ceny.

5. Dárkové certifikáty vystavené MySkiSchool

1. Osoba uvedena na dárkovém certifikátu je oprávněna k účasti na dané aktivitě
(při splnění všech nezbytných podmínek, jako je odpovídající zdravotní stav
apod.) MySkiSchool je oprávněn žádat uvedení dalších identifikačních údajů,
pokud je to nezbytné.
2. Doba platnosti je uvedena na dárkovém certifikátu. V rámci této předem dané
doby, je držitel certifikátu oprávněn k účasti na aktivitách v něm uvedených.
Pokud držitel certifikátu nevyužije aktivitu po dobu platnosti certifikátu, má se za
to, že se účasti na aktivitě vzdává bez nároku na náhradu.
3. Poškozený certifikát není platný, a tudíž jej nelze využít k účasti na aktivitě.
Jestliže je poškození větších rozměrů (jakékoliv poškození viditelných i
neviditelných ochranných prvků certifikátu či kódu, chybějící část certifikátu nad
10 % plochy) není možná výměna a účastník se nemůže aktivity účastnit.
4. MySkiSchool taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, zničení či odcizení certifikátu.
Účastník je povinen o takové události bezodkladně informovat MySkiSchool.

7. Storno podmínky
1. Nový termín aktivity je možné bezplatně dohodnout za předpokladu, dojde-li ke
stornu nejpozději do 3 pracovních dnů před původním sjednaným termínem do
18.00 hodin příslušného dne.
2. Po uplynutí výše uvedené lhůty již stornování s bezplatným posunutím termínu
není možné a v případě jeho neúčasti platí výše uvedený bod 4.4.
3. Stornováním rezervace účastník neodstupuje od smlouvy o aktivitě. Pro
jednotlivé aktivity mohou být storno podmínky stanoveny zvlášť. V takovém
případě mají přednost před storno podmínkami dle těchto VOP.

4. V případě závažného zdravotního problému či úrazu účastníka, lze bez ohledu na
tyto lhůty účast na aktivitě stornovat. Zdravotní stav musí jednoznačně
účastníkovi zabraňovat k absolvování aktivity a musí být doložen aktuálním
originálním lékařským potvrzením. Při splnění výše uvedené podmínky má
účastník nárok na bezplatné sjednání nového termínu. V případě, že zdravotní
problém prokazatelně trvá a bude trvat déle než 3 měsíce, má účastník nárok na
vrácení 100 % částky z ceny aktivity.
5. Ustanovení odstavce 7.4 se nevztahuje na aktivity konané v předem přesně
určeném termínu. U takovýchto aktivit nelze měnit čas a datum účasti a tudíž
storno takové aktivity tedy není možné. V případě zmeškání účasti na takovéto
aktivitě platí výše uvedený bod 4.4.
6. Bezprostředně před zahájením aktivity může být požadováno ověření totožnosti
osoby, která se k účasti na aktivitě dostavila. Účastník si je vědom, že některé
aktivity jsou podmíněné ověřením totožnosti. Objednatel aktivity se zavazuje, že o
tomto ustanovení poučil osoby, jejichž identitu uvedl v objednávce.
Totožnost se může být prokázána těmito platnými doklady:
 občanský průkaz,
 řidičský průkaz,
 cestovní pas.
V případě, že nebude provedena identifikace osoby, ačkoli byla vyžadována,
nebude aktivita poskytnuta, a účastník přichází o nárok na jakoukoliv náhradu.

7. Vybraných aktivit se účastník nebo držitel dárkového certifikátu účastní na svou
vlastní odpovědnost.
8. Účastník sám posuzuje svou zdravotní a fyzickou způsobilost vzhledem k
bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních

týkajících se některých aktivit jsou uvedeny u popisu aktivity na webových
stránkách, popřípadě na ně může být účastník upozorněn zvlášť v e-mailu nebo
přímo při konání samotné aktivity.
9. V případě, že účastník zjistí, že jeho aktuální zdravotní stav neumožňuje
pokračování v účasti na aktivitě nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho
zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit MySkiSchool a ihned aktivitu
ukončit.
10. Účastník je povinen dbát pokynů pracovníků MySkiSchool. V opačném případě,
je MySkiSchool oprávněna účastníka vyloučit z účasti na aktivitě bez nároku na
jakoukoliv náhradu.
11. Pokud je účastník pod vlivem alkoholu či drog, je mu zamezeno zúčastnit se
aktivity bez nároku na náhradu.
12. U nezletilých osob je k účasti nutný písemný nebo výslovný souhlas rodičů nebo
zákonného zástupce. V odůvodněných případech, zejména u osob mladších 15
let, je nutné zajistit na náklady účastníka doprovod a dohled dospělé osoby,
odsouhlasený jejím zákonným zástupcem.
13. Účastník bere na vědomí, že aktivity mohou být dokumentovány fotografem či
kameramanem MySkiSchool. Účastník dále bere na vědomí a souhlasí, že
fotografie či videa zachycující účastníky aktivit mohou být použity na webových
stránkách nebo v jiných propagačních materiálech MySkiSchool.

8. Odpovědnost za škodu
1. MySkiSchool odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud
takováto škoda byla způsobena zástupci MySkiSchool úmyslně nebo v důsledku
nedbalosti a v souvislosti s aktivitou.

2. MySkiSchool neodpovídá za škodu na zdraví či majetku, které si účastník
způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice a
dále neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi
vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů MySkiSchool či jeho
instruktorů.
3. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí MySkiSchool nebo jakékoli třetí
osobě v souvislosti se svou účastí na aktivitě.

9. Odstoupení od smlouvy
1. MySkiSchool je oprávněna odstoupit od smlouvy o aktivitě s okamžitou účinností
v případě hrubého porušení povinností účastníka stanovených v těchto VOP
nebo ve smlouvě o aktivitě. Účastník je v takovém případě povinen zaplatit
MySkiSchool smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části aktivity. Nárok na
smluvní pokutu bude započten oproti případnému nároku účastníka na vrácení
ceny nevyčerpané části aktivity. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na
jakýkoli nárok MySkiSchool na úhradu škody způsobené účastníkem.
2. V případě hrubého porušení povinností plynoucích z těchto VOP ze strany
MySkiSchool nebo z uzavřené smlouvy o aktivitě má účastník právo odstoupit od
smlouvy. Za hrubé porušení povinností je mimo jiné považováno zrušení určité
aktivity v dohodnutém termínu z jiných důvodů, než jakými jsou závažné důvody
uvedené v čl. 4.4., aniž by v přiměřené dodatečné lhůtě (min. 14 dnů) byl
stanoven termín nový. Účastník má pak nárok na vrácení již zaplacené částky, či
poměrné částky její nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení
aktivity.

3. Dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku a je-li účastník spotřebitel, má
právo od smlouvy o aktivitě odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření
smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k
zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení
aktivity, nemá účastník právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že
se jedná o smlouvy na využití volného času účastníka, které jsou poskytovány v
určeném termínu (viz. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb.)
4. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy o aktivitě bez uvedení důvodu
před rezervací termínu aktivity bude cena účastníkovi vrácena.
5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem, kdy odstoupení dojde druhé
smluvní straně.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
1. MySkiSchool prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity
pouze k uskutečnění plnění smlouvy mezi MySkiSchool a účastníkem.
2. Ochrana osobních údajů účastníka je poskytována na základě zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
3.  Při zpracovávání osobních údajů se jedná zejména o jméno a příjmení, adresu,
datum narození nebo rodné číslo, e-mail a telefonní číslo (dále jen „osobní
údaje“).
4. Zpracovatelem osobních údajů je vedle MySkiSchool i společnost Chillidata,
s.r.o., která provozuje on-line informační systém MATES, určený mimo jiné pro
lyžařské školy, půjčovny vybavení a provozování dalších aktivit definovaných v
této smlouvě.

5. MySkiSchool či zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje i bez
výslovného souhlasu účastníka, a to pro účely realizace práv a povinností ze
smlouvy o aktivitě, vedení účtu registrovaného účastníka a v dalších případech
stanovených v § 5 odst. 2. a odst. 9 zákona ochraně osobních údajů.
6. V případě souhlasu účastníka je MySkiSchool oprávněna využít e-mail účastníka
pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků nebo služeb.
Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas stáhnout.
7. MySkiSchool je oprávněna využít jméno, příjmení a adresu účastníka pro
písemné nabídky výrobků nebo služeb, a to až do okamžiku, kdy účastník vysloví
písemně svůj nesouhlas s takovýmto zasíláním.
8. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP účastník souhlasí výslovně i se zpracováním
osobních údajů prostřednictvím MySkiSchool nad rámec jeho povinností
stanovených zákonem, a to pro účely reklamní a marketingové činnosti, vedení
databáze členů a jejich licencí, a provedených nákupech zboží či služeb od
MySkiSchool, průzkumu trhu a zasílání informací a obchodních sdělení
účastníkům. MySkiSchool je dále oprávněn nabízet produkty a služby třetích
stran – obchodních partnerů MySkiSchool a poskytnout vybrané osobní údaje i
svým obchodním parterům, kteří s ním spolupracují na projektu Ykarty.
9. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět bezchybně,
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
MySkiSchool o změnách svých osobních údajů.
10. Zpracováním osobních údajů účastníka může MySkiSchool pověřit i jinou třetí
osobu, jakožto zpracovatele, než výše uvedenou společnost Chillidata, s.r.o. S
výjimkou účelů zmíněných v těchto VOP nebudou osobní údaje bez předchozího
souhlasu účastníka předávány třetím osobám.

11. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 20 let od udělení souhlasu s těmito
VOP. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné
podobě.
12. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné, a že je
poskytl dobrovolně.
13. Pokud by se účastník domníval, že MySkiSchool provádí zpracování jeho
osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může:
o požádat MySkiSchool o vysvětlení;
o požadovat, aby MySkiSchool odstranil takto vzniklý stav blokováním,
provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Je-li žádost
účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, MySkiSchool musí
závadný stav neprodleně odstranit. Účastník je dále oprávněn obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů.

14. MySkiSchool je povinna předat účastníkovi na požádání informaci o zpracování
svých osobních údajů. MySkiSchool má právo na přiměřenou úhradu za
poskytnutí informace dle předchozí věty.
15. Účastník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto
VOP kdykoliv odvolat, a to výslovným a srozumitelným projevem vůle (např.
písemně, či e-mailem).

11. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá korespondence mezi účastníkem a MySkiSchool musí být druhé smluvní
straně doručena e-mailem, nebo písemně, na adresy uvedené ve smlouvě,

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), není-li
dohodnuto jinak.
2. Veškeré texty a obrazový doprovod obsažený v materiálech MySkiSchool a na
webových stránkách MySkiSchool podléhá autorským právům a jako takový
nesmí být kopírován a používán dále bez výslovného písemného souhlasu
MySkiSchool.
3. Fotografie použité v informačních materiálech (včetně internetových prezentací) k
jednotlivým aktivitám jsou pouze informační a orientační; stroje, vybavení,
pomůcky, osoby a okolí se mohou ve skutečnosti lišit. Bude-li zajištěna stejná
technická funkčnost věci potřebné či spojené s poskytnutím aktivity, nejde o vadu
plnění, pokud bude poskytnuta aktivita s věcí či ve věci odlišné, než byla
zobrazena na webových stránkách.
4. Účastník není oprávněn postoupit jakékoliv práva či pohledávky vzniklé na
základě nebo v souvislosti se smlouvou o aktivitě na jakoukoliv třetí osobu.
5. Pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla neplatná, neúčinná nebo zdánlivá, tak
namísto neplatných, neúčinných nebo nicotných ustanovení nastoupí ustanovení,
jejichž smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností,
neúčinností nebo nicotností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti
ostatních ustanovení.

Tyto VOP jsou účinné od  01.01.2022
My Ski School s.r.o.